BANASOOR KULLANICI SÖZLEŞMESİ


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme") merkezi ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 280 / G 33 Çankaya/Ankara adresinde bulunan İhale Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") ile Şirket’e ait www.banaasor.com adlı internet sitesine Kullanıcı olan kişi arasında, Kullanıcı’nın Şirketin internet sitesi ile sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.


Şirket ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan ifadeler aşağıdaki anlamları ile kullanılacaktır;


Şirket/Banasoor

:

İhale Teknolojileri Anonim Şirketi

Web Sitesi/Pazar Yeri

:

https://www.banaasor.com

Uygulama

:

Banasoor mobil uygulamalarını ifade eder.

Kullanıcı

:

Web Sitesi’ne Kullanıcı olan Uzman ve Danışanların tamamını ifade eder.

Uzman

:

Diğer Kullanıcılere bilgi ve tavsiye sunan ve Web Sitesi, Uygulama veya Hizmetler aracılığıyla bir “Uzmanlık Listesi” oluşturan bir Kullanıcı anlamına gelir.

Uzman Profili

:

Uzman’ın Danışan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, uzmanlık alanlarını Danışan’lara sunmak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili ifade eder.

Uzmanlık Liste

:

Uzmanların Web Sitesi, Uygulama ve Hizmetler aracılığıyla vermek üzere oluşturdukları, Danışanlara sunmak üzere listeledikleri uzmanlıklarını ifade eder.

Danışan

:

Diğer Kullanıcıların bilgi ve tavsiyelerine erişmek için Web Sitesi, Uygulama veya Hizmetleri kullanan bir Kullanıcı anlamına gelir.

Randevu

:

Sözleşme ve Kullanım Şartları ile bağlantılı ve bunlara bağlı olarak Kullanıcılar arasında Banasoor aracılığıyla koordine edilen planlı bir sesli ve/veya görüntülü görüşmesi anlamına gelir

İçerik

:

metin, grafik, resim, müzik, yazılım (Uygulama hariç), ses, video, bilgi veya diğer materyalleri ifade eder.

Banasoor İçeriği

:

Banasoor'un Web Sitesi, uygulama veya hizmetler aracılığıyla kullanıma sunduğu, üçüncü bir taraftan lisanslananların da dahil olduğu, ancak Kullanıcının kendisine ait bilgiler hariç olmak üzere, tüm İçeriği ifade eder.

Toplu İçerik

:

Kullanıcı İçeriği ve Banasoor içeriğinin tamamı anlamını ifade eder.

Kullanıcı İçeriği

:

Bir Kullanıcının Site, Uygulama veya Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunulmak üzere gönderdiği, yüklediği, yayınladığı, gönderdiği veya ilettiği ve Listeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm İçeriği ifade eder.

Randevu Ücreti


Bir Danışan tarafından Uzman ile yapacağı görüşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutardır.

Hizmet Ücreti

:

Şirket tarafından Uzman adına tahsil edilen Randevu Ücreti üzerinden kesilen bir komisyon bedelidir.

Kullanım Şartları

:

Web Sitesi’nde yayınlanan kullanım şartları

Online Ödeme Sistemi


Danışan’ın Web Sitesi/Uygulama üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Banasoor veya Bansoor’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Danışan’dan tahsilini sağlayan sistemi ifade etmektedir.

Onay Tarihi

:

Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nden satın alınan ürün veya hizmetin ayıpsız bir şekilde teslim edildiğine ilişkin onayın verildiği veya söz konusu onayın verilmesi için Pazaryeri tarafından belirlenen üst sürenin dolduğu tarih

Sözleşme

:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,


Yönetmelik

:

26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i

Aracı Hizmet Sağlayıcı


Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi, ifa eder.

Vergi veya Vergiler

:

Satış vergileri, katma değer vergileri (KDV), mal ve hizmet vergileri ve benzeri diğer stopaj ve kişisel veya kurumlar vergisi anlamına gelir. 1. BANASOOR TARAFINDAN SUNULAN HİZMET

  1. Banasoor tarafından sunulan hizmet Kullanım Şartları çerçevesinde sunulmaktadır. Kullanım Şartları Web Sitesi üzerinde ilan edilmektedir ve gerektiğinde Şirket tarafından zaman zaman güncellenebilir. Güncellenmiş versiyon Şirket intenet sayfasında yayınlandığı tarihte tüm ilgililer bakımından geçerli olacaktır. Kullanım Şartları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

  2. Banasoor Danışan ve Uzman’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

  3. Web Sitesi/Pazar Yeri ve Uygulamalar yalnızca bir platformdur, Banasoor Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Banasoor Aracı Hizmet Sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 1. UZMAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Banasoor’un Uzman ile Danışan arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışan, Banasoor’un Uzman tarafından gerçekleştirilen hizmetin kapsamı, niteliği, kalitesi veya konusu hususunda hiçbir sorumluluğu olmadığını, Uzman ile Danışan arasındaki uyumun Banasoor tarafından garanti edilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  2. Web Sitesi aracılığı ile Uzman’dan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Uzman’a aittir. Banasoor’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

  3. Banasoor, Uzman’ı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Banasoor, Kullanıcı oylamaları ve Kullanıcı yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Uzman’lar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Uzman’ları çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Banasoor’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

  4. Banasoor, Uzman ile Danışan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Uzman’ın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Danışan ve/veya 3. kişilere vereceği zararlardan Banasoor’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  5. Banasor, Randevu sisteminde yalnızca Uzman’ların uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Uzman Profilleri arasından Danışanlara uygun olan Uzman profillerini yönlendirir. Banasoor yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

  6. Banasoor Uzman’ların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Banasoor, Randevu sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Uzman ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Uzman tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Banasoor tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Uzman’ın gelecekteki davranışlarını belirlemez.

  7. Banasoor, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Uzman’ların sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için makul seviyede çabasarf edecektir. Ancak, Uzman’ın Danışan’ı ve/veya 3. Kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava, takip ve/veya taleplerin Banasoor’a yöneltilmesi halinde, Banasoor, tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararlar ile ayrıca yargılama giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Uzman’a rücu veyahut ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın Uzman’ın Banasoor’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını açıkça saklı tutar..

  8. Randevu tarih ve saatinde Uzman ve/veya Danışan’ın hazır bulunmaması (online olmaması) gibi fakat bununla sınırlı olmaksızın Randevu sisteminde Danışan ve/veya Uzman’dan kaynaklanan hatalardan/aksaklıklardan/hizmet ifa edilememesinden ve sair hususlardan dolayı Banasoor’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Banasoor söz konusu durumların oluşmaması için makul seviyede gayret gösterecektir. Uzman ve Danışan, oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Banasoor’un herhangi bir tazmin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9. Uzman tarafından Uzman Profilinde belirtilen bilgi ve/veya beyanatların doğruluğu Uzman tarafından taahhüt edilmektedir, Banasoor’un ilgili bilgi ve/veya beyanatların doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  10. Web Sitesi ve Uygulama’da listelenen hizmetlerden Banasoor, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

  11. Banasoor, sisteminde kayıtlı Danışan’ların isim, soyisim, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin randevu oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Uzman ile paylaşılabilmektedir. Bundan dolayı Banasoor, Danışan ve Uzman’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumlu değildir.

  12. Danışan bilgileri Banasoor tarafından Uzman ile hizmetin sağlanması veya Randevu oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Uzman tarafından ayrıca Danışan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Danışan ile Uzman’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumluluğu söz konusu olamayacaktır.

  13. Banasoor ile Uzman arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

  14. Uzman, Danışan tarafından ödenecek olan Randevu Ücreti üzerinden Banasoor tarafından Hizmet Ücreti kesintisi yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  15. Uzman, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Uzman’ı bağlayacaktır.

  16. Uzman, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 1. DANIŞAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Danışan’ın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan koşullara uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Danışan’a aittir.

  2. Danışan tarafından Uzman’a iletilen Randevu talebinin onaylanması, Uzman’a ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

  3. Danışan, Randevu Sistemi’nde talebi onayladığında, Uzman’a verilen hizmetler için Randevu Ücreti’ni ödeyeceğini taahhüt eder.

  4. Danışan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Randevu’ya ilişkin olarak Banasoor'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Banasoor’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Uzman ile iletişime geçmeyecektir.

  5. Danışan, Uzman ile yaptığı sözleşmede, Banasoor’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

  6. Danışan, ilgili Randevu Ücreti’nin kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Banasoor’u bilgilendirmeyi kabul eder.

  7. Danışan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Banasoor’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Banasoor sorumlu değildir.

  8. Danışan, hizmetin Uzman tarafından ifa edilebilmesi için, Randevu tarih ve saatinde hazır bulunmakla (online olmakla) yükümlüdür.

  9. Danışan, Web Sitesi’nden satın alınan ürün veya hizmetin ayıpsız bir şekilde ifa edildiğine ilişkin onayını, en geç 24 yirmidört saat içerisinde vermekle yükümlüdür. Aksi halde ürün veya hizmetin ayıpsız bir şekilde ifa edildiği kabul olunur.

  10. Danışan, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Danışan’ı bağlayacaktır.

  11. Danışan, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 1. BANASOOR’UN HAK VE YETKİLERİ

  1. Banasoor sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcıler, Web Sitesi'nin ve/veya Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Banasoor’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Banasoor’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

  2. Banasoor veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Danışan ve Uzman işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı’nin kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Banasoor’un Kullanıcı’larıne ve/veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3. Banasoor, Web Sitesi'nin ve Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Banasoor, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Banasoor’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  4. Banasoor Kullanıcı’larıne promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

  5. Kullanıcı’ler arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Banasoor, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Banasoor kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

  6. Kullanıcı’lerden Uzman’a ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Banasoor tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcı’lerimngörebileceği şekilde yayınlanır. Banasoor’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Banasoor, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

  7. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Banasoor dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli internet protokolü adreslerindeki kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

  8. Uzman ve Danışan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Banasoor tarafından yayınlanmış olması Uzman ve Danışan’ın hukuki, cezai ve sair sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

  9. Banasoor hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

  10. Banasoor, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

  11. Banasoor Kullanıcıların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Kullanıcı haklarına erişimden menedebilir, Kullanıcılığı askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

  12. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Banasoor’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulaması kullanılmaktadır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir. 1. ÖDEME

  1. Randevu ve ödeme işlemlerine ilişkin işleyiş ve kurallar işbu Sözleşme ekinde yer alan Kullanım Şartları ile düzenlenmiştir.

  2. Uzman, Randevu talebini aldığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde bu randevuyu onaylayacak veya reddedecektir. Uzman tarafından 24 saat içerisinde yanıtlanmayan Randevu talepleri otomatik olarak iptal edilecektir.

  3. Randevu Ücreti, Uzmanlık Listesi’nde Türk Lirası (TL) cinsinden ve dakika başına birim ücret olarak belirlenmelidir. Randevu Ücreti’ni belirleme yetkisi Uzman’a ait olup Banasoor’un bu hususta herhangi bir yükümlülüğü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

  4. Danışan, Uzman tarafından kabul edilen Randevu’ya ilişkin ücreti derhal ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Randevu Ücreti Banasoor tarafından Danışan’dan tahsil edilecektir. Randevu, Randevu Ücreti’nin tahsil edilmesi ile birlikte kesinleşecek ve Danışan ile Uzman bu hususta bilgilendirilecektir. Kesinleşmeyen Randevu’lara ilişkin Randevu Ücreti herhangi bir kesinti olmaksızın ____ içerisinde Danışan’ın ödeme yaparken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun bir şekilde  iade edilecektir.

  5. Randevu, belirlenen süreden önce herhangi bir Tarafça ve/veya tarafların karşılıklı mutabakatıyla bitirilirse ya da Danışan Randevu saatinde hazır bulunmazsa, talep edilen Randevu süresi tamamlanmış kabul edilir ve Danışan tarafından ödenen Randevu Ücreti’ne ilişkin kısmen veya tamamen Banasoor’un herhangi bir iade yükümlülüğü söz konusu olmaz. Eğer görüşme Banasaoor’dan kaynaklı teknik bir aksaklıktan ötürü talep edilen süreden daha az gerçekleşmiş ise, Danışan’ın [email protected] adresine ilgili durumu bildirmesi ve ilgili durumun teknik ekibin kayıtlardan teyit etmesi ile, kalan süre kadar görüşme Uzman’dan tekrar herhangi bir ilave ücret ödemeksizin talep edilebilecektir. Uzman haklı bir neden olmaksızın eksik kalan süre bakımından görüşmeyi sürdürmek istemezse, Banasoor kendi takdirinde olmak üzere,ödeme tutarının, kalan süreye orantılı kısmını iade edebilir ve bu durumda Uzman sadece ifa edilen hizmet süresi ile sınırlı kısım bakımından, Banaasoor’un komisyon hakkına halel gelmeksizin, ödemeye hak kazanır.

  6. Banasoor, Randevu Ücreti’ni Uzman’a ödemeden önce Randevu Ücreti içerisinden Hizmet Ücreti’ni tahsil edecektir. Hizmet Ücreti, Randevu Ücreti’nin %30’u olarak belirlenmiştir. Geri kalan tutar Banasoor ve/veya iş ortakları tarafından Onay Tarihi’ni takip eden iş günü içerisinde Uzman’a ödenecektir. Uzman, Banasoor tarafından Randevu Ücreti üzerinden Hizmet Ücreti kesintisi yapılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. Danışan Randevu Ücreti’ni Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme şeklinde yapabilir. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  8. Online Ödeme Sistemi’ne Banasoor’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğundan; ödeme kuruluşu ile Danışan ve Uzman arasındaki ilişki Banasoor’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

  9. Danışan tarafından Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yapılan Randevu Ücreti ödemesine ilişkin fatura ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Uzman tarafından düzenlenerek Danışan’a iletilecektir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura ve sair belgeler Banasoor’dan talep edilemeyecek olup, Banasoor yalnızca 7 gün içerisinde Randevu Ücreti içerisinden tahsil etmiş olduğu Hizmet Ücreti’ne ilişkin fatura düzenleyerek Uzman’a iletmekle yükümlüdür.

  10. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Banasoor yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

  11. İşbu Sözleşme’de tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Uzman, Banasoor’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin Danışan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak Banasoor’u yetkilendirmekte, Danışan da, hizmetlere ilişkin ödemeyi Banasoor’a yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş kabul edilmektedir. 1. WEB SİTESİ İÇERİĞİ

  1. Yürürlükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde ve bu kapsamla sınırlı olmak şartıyla;

 • Banasoor Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve,

 • Banasoor, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. 1. SORUMULULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Banasoor, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

  2. Banasoor, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

  3. Banasoor, veri tabanında yer alan bilgilere yönelik olarak her türlü teknik ve idari güvenlik tedbirini almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 1. TELİF HAKKI

  1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Banasoor, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nin kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

  2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Banasoor’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

  3. Banasoor’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Banasoor’a aittir. Banasoor söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Banasoor, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. 1. WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK

  1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Banasoor (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

  2. Web Sitesi Banasoor kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Banasoor, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

  3. Banasoor, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin Kullanıcıliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıye açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

 • Diğer Kullanıcıyi taciz eden veya tacizi savunan;

 • Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötKullanıcı kullanan,

 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.  1. Kullanıcı, Banasoor üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

  1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına tabidir.

  2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. 1. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

  1. Banasoor sisteminde kayıtlı Kullanıcı bilgileri, randevu talepleri, yorum/değerlendirmeleri vb. kanuni azami saklama süreleri boyunca saklanır.

  2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Banasoor’un ticari defter ve kayıtları ile Banasoor sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

  1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda, Banasoor’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ilgili Kullanıcı(ler) sorumludur. Banasoor Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir.

  2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

  1. Taraflar, Sözleşme’nin ifası kapsamında kendisine aktarılan ve/veya kendisi tarafından diğer Tarafa aktarılan kişisel verilerin; işlenmesi, korunması, saklanması ve verilerin saklanma amacının veya kanuni saklama süresinin sona ermesi halinde silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, veri işleme faaliyeti öncesinde veri sahibinin aydınlatılması, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil mevzuatın gereklerini yerini getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Her bir Taraf, diğer Taraf’a herhangi bir kişisel veri aktaracak olması halinde söz konusu veriyi aktarma yetkisi olduğunu, veri sahibinin bu konuda açık rızasının alındığını, veri sahibinin bu konuda aydınlatıldığını ve aktarılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflardan herhangi birinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurul kararları uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi (İhlal Eden Taraf) nedeniyle diğer Taraf’ın (“İhlal Etmeyen Taraf”) zarara, tazminata, idari ya da adli bir para cezasına uğraması/katlanması halinde İhlal Eden Taraf, İhlal Etmeyen Taraf’ın tüm ve her türlü zararını fer’ileri ile birlikte İhlal Etmeyen Taraf’ın ilk yazılı talebi üzerine derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu maddede açıklanan yükümlülükler, Sözleşme’nin sona ermesinden bağımsız olarak yürürlülükte kalmaya devam edecektir.

  2. Her bir taraf (a) kendisine Sözleşme kapsamında açıklanan bilgileri, Sözleşme şart ve koşullarını ve diğer tarafın ticari faaliyet, ürünleri ile ilgili bilgileri, dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın teknik veya ticari sırları, know-how’ı, spesifikasyonları, ürün reçetelerini, fiyat bilgilerini, müşteri çevresi bilgilerini, iş ürünlerini, numunelerini kati surette gizli tutacak ve (b) ifşa eden tarafın yazılı ön izni olmaksızın bu tür gizli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Taraflar bu madde kapsamındaki yükümlülüklere çalışanlarının ve alt işveren çalışanlarının da aynen uyacağını kabul ve beyan ederler. Taraflar, gizli bilginin erişimini sadece taraflar arasındaki Sözleşme’nin ifa edilebilmesi için gizli bilgiyi bilmeye ve kullanmaya makul ölçüde ihtiyaç duyan çalışanlarına, bilmesi gerektiği prensibi ile, sağlayacak ve söz konusu çalışanları gizli bilginin gizliliği niteliği ve buna ilişkin yükümlülükleri konusunda bilgilendirecektir. İşbu maddede düzenlenen gizlilik taahhüdü Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam edecek, geçerli olacaktır. Bu maddenin ihlali Sözleşme’nin esaslı mahiyette ihlali anlamına gelmekte olup, bu sebeple diğer tarafın maruz kalacağı her türlü doğrudan zararın tazmini sonucu doğuracaktır. 1. YÜRÜRLÜK

  1. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılere Banasoor tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

  2. Banasoor aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcıler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Banasoor, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile Kullanıcılarıne bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.Eki: Kullanım Şartları